Bostedet i Nyrup arbejder efter disse mål og værdier

Værdier
Det er meget centralt for Bostedet i Nyrups pædagogiske virke at arbejde ud fra respekten for beboerens absolutte integritet i forhold til det meget krævende og omfattende udviklings- og omsorgsarbejde, der er en væsentlig del af arbejdet på et specialtilbud. 

Der arbejdes derfor ud fra nedenfor følgende værdier: 

At beboeren sikres ret til selvbestemmelse

At beboeren tilbydes størst mulig grad af selvstændighed og mulighed for at kunne tage personligt ansvar 

At beboeren tilbydes tryghed, nærhed og omsorg 

At beboeren tilbydes oplevelse af relation, respekt og ligeværd 

At beboeren tilbydes støtte med henblik på at kunne opnå positiv identitet og håb/tro på fremtiden 

At beboeren tilbydes støtte til udvikling, stimulering og oplevelse af livskvalitet/mening/et tilfredsstillende liv 

At beboeren tilbydes støtte til at vedligeholde et positivt socialt liv/netværk og en positiv social og værdsat rolle

At beboeren tilbydes grundig/omhyggelig pleje og hygiejne, samt støtte til at opretholde samme

At borgerne tilbydes mulighed for deltagelse i en indholdsrig og inspirerende hverdag med relevante beskæftigelses- eller samværsaktiviteter, eller ved relevante fritidsaktiviteter 

Værdierne sikres implementeret på en måde, hvor værdierne klart og entydigt afspejler sig i dagligdagens pædagogiske praksis. 

Mål

Overordnet mål for Bostedet i Nyrup.

Bostedet i Nyrup ønsker at understøtte og forbedre medarbejdernes muligheder og vilkår med hensyn til at arbejde med høj faglig kvalitet og i overensstemmelse med virksomhedens høje standarder i øvrigt, ved at gennemføre et stort uddannelses- og træningsprogram i Social Recovery for alle medarbejdere. 

Uddannelses- og træningsprogrammet har til formål at give alle medarbejdere en grundlæggende viden om Social Recovery som overordnet tilgang, hvilket igen skal danne grundlaget for en faglig begrundet, adækvat og recovery-understøttende pædagogisk tilrettelagt indsats. 

Når uddannelses- og træningsprogrammet er gennemført, kan Bostedet i Nyrup tilbyde sine borgere en ny og anerkendt forståelsesramme/tilgang, der som hovedsigte retter sig imod at understøtte den enkelte beboer i at få et mere harmonisk, meningsfyldt og tilfredsstillende liv, der kompenserer for den psykiske udviklingshæmning, og som velegnet supplerer og komplementerer tilbuddets øvrige metoder og tilgange.  

Baggrund: 

Bostedet i Nyrup tilbyder for indeværende nedenfor følgende metoder:

Funktionsafdækninger ud fra VUM 2.0 (Voksen Udrednings Metoden) 

Neuropsykologisk screening og neuropædagogik 

Individuelle mål 

Social færdighedstræning 

TEACCH 

Sociale Historier 

Ved siden af disse metoder anvender Bostedet i Nyrup også visse tilgange/elementer fra den personorienterede pædagogik (Jette Flindt Pedersen, “Hvor svært kan det være”, Forlaget Lindhøjgård Kurser, 4. udg., 2007), hvor vi fokuserer på dialogen med beboeren som pædagogisk redskab, og hvor det centrale i kommunikationen er at finde frem til beboerens ønsker, behov og interesser, og den enkelte beboers mulighed for medbestemmelse og medansvar for eget liv og for det fællesskab, som de indgår i. 

Trivsel og tryghed

Som supplement til ovenstående metoder og tilgange ønsker Bostedet i Nyrup fremadrettet at anvende en pædagogisk tilgang, der i større omfang retter sig imod ‘det hele menneske’/’det komplette menneske’ – en pædagogisk og på samme tid holistisk/helhedsorienteret tilgang, der på en metodisk måde tilbyder yderligere opmærksomhed på alle de væsentlige og betydende forhold, der i positiv gænge sammenlagt betyder, at den enkelte borger trives og befinder sig trygt og godt med sin udviklingshæmning. 

Mere konkret indebærer dette, at Bostedet i Nyrup, i sit pædagogiske udviklingsarbejde med den enkelte beboer, bl.a. fremover har særlig opmærksomhed på beboerens sociale trivsel og velbefindende på nedenfor følgende områder/parametre: 

Positiv identitet og selvværd

Håb og fremtidsoptimisme 

Meningen med livet og det, der aktuelt sker

Selvstændighed og ansvar – muligheder og valgmuligheder 

Social rolle og forbundethed/tilhørsforhold til relationer, ligestillede, eller tilsvarende 

I denne forbindelse skal medarbejdernes tilgang til arbejdet med beboeren samtidig også undergå en vis forandring – medarbejderne skal under indsatsen i større grad have fokus på at tilbyde den enkelte beboer coaching; at forstå sig selv som/at optræde som understøttende samarbejdspartnere og facilitatorer i den recovery-proces og udvikling, der foregår og skal foregå.

Undervisnings- og træningsdelen:                                                             

Deltageren kan på baggrund af indsigt i recovery-begrebets principper og værdier anvende arbejdsformer og metoder, som virker fremmende på den enkelte sindslidendes mulighed for at komme sig. I den forbindelse kan deltageren identificere metoder, der underbygger den enkelte sindslidendes mulighed for at styrke selvtillid, drømme og troen på egne evner. Deltageren kan arbejde med at styrke beboerens mestringsevne og i den forbindelse støtte beboerens evne til at formulere, hvad denne gerne vil opnå, og hvordan beboeren ønsker at gøre det. Deltageren kan i det daglige arbejde anvende kommunikations- og samværsformer, som understøtter principperne i recovery-tilgangen, f.eks. ved at kommunikere åbent og anerkendende. 

Beboere og medarbejdere er en del af løsningen

Desuden kan deltageren i sit samvær med og i kommunikationen mellem kolleger og samarbejdspartnere tage udgangspunkt i principperne for recovery-tilgangen, herunder være opmærksom på, at beboeren skal inddrages som en del af løsningen, og at der ikke skabes en polarisering mellem beboeren og personalegruppen. Deltageren kender såvel sin egen rolle i recovery-processen som den sindslidendes rolle, samt de netværk og relationer, der har indflydelse på recovery-processen. Deltageren kan på det grundlag indgå i tværfagligt samarbejde og indgå i en helhedsorienteret plan, der understøtter den sindslidendes indflydelse på eget liv og egen recovery-proces. 

Social Recovery i praksis: 

Efter endt undervisning og træning i anvendelse af Social Recovery, skal det indlærte indarbejdes i de pædagogiske medarbejderes daglige praksis.

Som det fremgår af uddannelsesprogrammet ovenfor, indgår der undervisning i en række arbejdsformer og metoder, og det er disse arbejdsformer og metoder, der skal gøres til genstand for bostedets fremtidige praksis på området efter endt undervisning. 

Det er således tænkt, at såvel ledelse som medarbejdere (aktionsforskning) løbende under selve undervisningen drøfter, hvilke arbejdsformer og metoder, der skal implementeres. 

Herefter bliver det op til den pædagogiske leder at udarbejde et koncept for Social Recovery på Bostedet i Nyrup, og som vi så arbejder med/danner os erfaringer med/justerer og tilpasser.

Implementeringen understøttes yderligere af et nærmere tilrettelagt eksternt forestået supervisionsforløb for medarbejderne, der behandler, bearbejder og giver retning ift. relevante problemstillinger i det konkrete arbejde med Social Recovery. 

Endelig udvikles der til medarbejdernes inspiration, opmærksomhed og praksis en lille håndbog/et arbejdshæfte, der sammenfatter teori, og som aktualiserer de mest relevante metoder, der efter vores vurdering bedst kan understøtte recovery hos de enkelte beboere. 

Fordele ved metoden: 

Det må forudsiges, at metoden har nedenfor følgende fordele: 

At beboeren tilbydes en mere komplet og helhedsorienteret behandling 

At beboeren oplever at få et harmonisk, meningsfuldt og tilfredsstillende socialt liv 

At beboeren oplever større positiv identitet og selvværd 

At beboeren oplever et større håb og tro på fremtiden 

At beboeren opnår en større grad af selvstændighed og mulighed for at kunne tage mere personligt ansvar 

At beboeren oplever færre symptomer, bliver mindre medicinforbrugende, indlægges mindre, mv., og på denne måde bliver mindre ressourceforbrugende 

At beboeren samlet set kommer til at hvile bedre i sig selv 

At medarbejderne opkvalificeres i endnu 1 faglig tilgang 

At medarbejderne kan arbejde med flere indgangsvinkler til borgeren 

At medarbejderne arbejder holistisk/helhedsorienteret med den recovery-understøttende indsats – henimod det ‘det hele menneske’/’det komplette menneske’ 

At Botilbuddet i Nyrup kan tilbyde en relevant og rehabiliterende tilgang i overensstemmelse med sin godkendelse som et midlertidigt socialt tilbud 

At kommunerne forstår den recovery-understøttende indsats på Bostedet i Nyrup som forebyggende og hermed ressourcebesparende.

Hvem bor på Bostedet i Nyrup

Det gør voksne udviklingshæmmede beboere med et funktionsniveau, hvor det er muligt at bo i en selvstændige bolig. Mange af beboerne har også andre ledsagediagnoser/ problematikker som fx:

  • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • Downs Syndrom

 

  • OCD/ADHD/Borderline
  • Skizofreni
  • Bipolaritet
  • Psykoser
  • Demens
  • Diverse sociale problematikker
  • Lettere misbrugsproblemer med alkohol og/eller canabis

Bostedet i Nyrup tager hånd om det hele

En god kontakt
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

Læge, psykiater og sygeplejerske på stedet
Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater samt en ansat sygeplejerske, hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi ledsagelse til alle eksterne behandlinger på sygehus, speciallæger eller til vores faste psykolog.

Og vejen til et sundere liv
Vi tilbyder motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.

Sund mad fra eget køkken
Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 7 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra protein