Bostedet i Nyrup arbejder med flere anerkendte metoder

Neuropsykologisk screening forbedrer kommunikation og læring

Neuropsykologisk screening er et særligt screeningsmateriale, der anvendes for at afdække neuropsykologiske dysfunktioner hos beboeren.

Screeningen afdækker beboerens funktionsniveauer på i alt 6 områder:

Hypoarousal

Hyperarousal

Kontaktsvaghed

Svag funktion i højre hjernehalvdel

Svag funktion i venstre hjernehalvdel

Svag funktion i den forreste del af pandelappen

På baggrund af screeningens resultater/score udarbejdes en neuropædagogisk plan, der opstiller retningslinjer for den daglige pædagogiske tilgang og de forhold, der skal arbejdes ud fra til den enkelte beboer.

Bostedet i Nyrup ønsker at supplere de øvrige metoder med en mere objektiv funderet faglig metode, nemlig neuropædagogikken, der forudsætter grundlæggende viden om neurologi, hjernens opbygning, neuropsykologi, funktionsnedsættelser, psykisk udviklingshæmning og følgevirkningerne heraf hos den enkelte beboer.

Metoden er tilpasset bostedets målgruppe, og kvalificerer og professionaliserer den pædagogiske indsats.

Scoringsresultater fra den neuropsykologiske screening indsættes i den pædagogiske plan, der herefter giver korte og vejledende anvisninger på, hvordan en kompenserende pædagogik kan tilrettelægges og som forberedelse til rapporterings- og statusmøder, som vi (beboeren og bostedet) afholder med kommunerne. Det er en fast bestanddel på lige fod med bl.a. funktionsbeskrivelsen (VUM 2.0) og resultatet bliver løbende drøftet, evalueret og justeret på personalemøder. 

Herudover arbejder vi fagligt funderet og metodisk med stemmehøring, baseret på Maastricht-interview og tilhørende teori. Læs mere om stemmehøring her

 

Social færdighedstræning udvikler det sociale netværk

Social færdighedstræning

Bostedet i Nyrup anvender social færdighedstræning for at bevare den enkelte beboers sociale færdigheder og mulighed for, at kunne være positivt sammen med andre og interagere på en hensigtsmæssig måde sammen med andre – og dermed udvikle beboerens sociale netværk.

Det overordnede mål med metoden er at forbedre og udvikle beboerens forståelse af sig selv i både social- og relations sammenhæng for, at øge beboerens forståelse for, at kunne tage hensyn til andre og ”læse” andre for derved at kunne korrigere sin egen adfærd.

Social færdighedstræning anvendes både individuelt og mere kollektivt, hvor medarbejderne, efter behov, ved støtte, guidning, træning, samtaler og konfliktløsning anviser nye handlemuligheder for beboeren i sociale sammenhæng.

Metodens muligheder kan være flere:
Social træning, hvor beboeren i direkte samspil støttes og guides til en anden hensigtsmæssig adfærd. Samtaler, der øger eller bevidstgør beboeren om betydningen af ændring til mere hensigtsmæssig adfærd. Konfliktløsning og mægling. Opbygge nye sociale netværk for beboeren med støtte og guidning.

Effekten af denne metode er, at beboeren kan fastholde sig selv i social sammenhæng på en måde, hvor samværet ikke giver anledning til konflikter – eller endnu værre: Social isolation for beboeren, hvis adfærd virker stødende eller upassende for andre.

Bostedet i Nyrup er meget opmærksom på, hvornår metodeanvendelsen har effekt, og hvornår en given metode ikke har effekt, på denne baggrund justeres og tilpasses metoderne og den socialpædagogiske indsats løbende – ja, faktisk dagligt. 

Med TEACCH systemet får borgeren styr på hverdagen

TEACCH

Bostedet i Nyrup anvender TEACCH – inspirerede grundprincipper med henblik på at tilrettelægge en visualiseret og struktureret hverdag for beboeren.

TEACCHs hensigt er at etablere meningsfuld og brugbar kommunikation imellem den enkelte beboer og omverdenen, ligesom det er hensigten at støtte den enkelte beboer med henblik på at kunne orientere sig i dagligdagen. Den visualiserede kommunikation og struktur fremmer så den ønskede dialog med få enkle midler, og det mærkes tydeligt på beboeren, at tendensen til uro og angst mindskes så snart socialpædagogikken tilrettelægges i forhold til beboerens behov for at finde orientering på sig selv, kontinuitet og forudsigelighed.

Kravet til anvendelsen af en given TEACCH-inspireret metode er altid, at støttesystemet kan forstås og giver mening for den enkelte beboer.

Bostedet i Nyrup har en omfattende brug af forskellige TEACCH – inspirerede støttesystemer:

Overordnede og individuelle strukturskemaer, der opdeler borgerens liv og aktiviteter i uger/dage/timer afhængigt af det individuelle behov i form af piktogrammer, Konkreter og opslag eller anden visuel kommunikation.

Støttesystemerne kompenserer for borgernes manglende evne til at danne helhed, forståelse, perspektiv og egen orientering i forhold til tid, sted, aktivitet og social sammenhæng.  

Sociale historier får borgeren til at interagere socialt hensigtsmæssigt

Sociale historier

Bostedet i Nyrup bruger Sociale Historier, der er en udvikling af små historier eller vejledninger skrevet eller tegnet i nutid og jeg-form, med det pædagogiske sigte at instruere/forberede/træne en beboer i sociale færdigheder og gennemføre indlæring for at støtte beboeren i arbejdet med at kunne forstå sociale situationer og sammenhænge.

Beboeren kan have vanskeligt ved at afgøre og forstå, hvad og hvorfor andre mennesker handler, tænker og føler som de gør. Ved brug af sociale historier kan borgeren hjælpes til selvrefleksion, samt til at fungere i, afklare og forstå forskellige sociale situationer og finde frem til den bedste løsning. Der opstilles konkrete mål for beboeren, ud fra bostedets egen kvalitetsmodel.  

 

Hvem bor og bruger Bostedet i Nyrup

Det gør voksne udviklingshæmmede borgere med et funktionsniveau, hvor det er muligt at bo i en selvstændige bolig. Mange af beboerne har også andre ledsagediagnoser/ problematikker som fx:

  • Medfødt eller erhvervet hjerneskade
  • Autismespektrumsforstyrrelser
  • Downs Syndrom

 

  • OCD/ADHD/Borderline
  • Skizofreni
  • Bipolaritet
  • Psykoser
  • Demens
  • Diverse sociale problematikker
  • Lettere misbrugsproblemer med alkohol og/eller cannabis

Bostedet i Nyrup tager hånd om det hele

En god kontakt
Alle beboere tilbydes en fast kontaktperson på botilbuddet og en på dagtilbuddet. De er til rådighed i alle beboerens personlige anliggender, og de to kontaktpersoner sikrer det pædagogiske arbejde og målsætning samt samarbejdet med pårørende eller evt. værge.

Læge, psykiater og sygeplejerske på stedet
Vi har egen lægeklinik og en fast tilknyttet psykiater samt en ansat sygeplejerske, hvis hovedopgave er at følge og sikre kvaliteten i al psykiatrisk og somatisk behandling. Herudover tilbyder vi ledsagelse til alle eksterne behandlinger på sygehus, speciallæger eller til vores faste psykolog.

Og vejen til et sundere liv
Vi tilbyder motivation og støtte til at deltage i motionshold – eller afvikling af uheldige vaner og behandling af lettere misbrug. Alt sammen for at forøge den enkelte beboers sundhed og trivsel.

Sund mad fra eget køkken
Køkkenet laver maden efter Fødevarestyrelsens 7 kostråd og er samtidig meget fleksible i forhold til beboernes egne ønsker. Økonomaen og beboerne har stor succes med at aftale specialkost til diabetikere, slanke- eller ekstra protein